Zápisy na šk. rok 2024/25

Doporučujeme rodičům nejprve pročíst webové stránky LMŠ, případně FB stránku, aby se seznámili s typem školky a způsobem výuky dětí.

Pokud s naší školkou souzníte, vyplňte předzápisový dotazník v sekci “pro rodiče”.

Den otevřených dveří proběhne 16. 4. 2024 14:30 – 16:30. Od 16:00 proběhne informační schůzka pro rodiče. Doporučujeme zájemcům přijít i s dítětem mezi 14:30 – 15:30, kdy je běžná provozní doba školky. Nejlépe tak uvidíte, jak funguje část školkového dne, jak se k sobě chovají děti, jak s nimi komunikují průvodkyně. Naopak na schůzce od 16:00 je lepší být bez dítka, ať se můžete soustředit na informace (ev. si dítě může hrát v areálu školky s druhým rodičem). Doporučujeme, aby se do školky přišli podívat oba rodiče.

Termín zápisu do LMŠ Samorost je stanoven na 14. a 15. května. Rodiče budou individuálně obesláni emailem pro výběr konkrétního termínu.

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • cestovní pas – cizinci, oprávněnost pobytu na území ČR – týká se pouze cizinců mimo země EU – § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte,
  • vyplněné a orazítkované Potvrzení od dětského lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ Samorost:

Kritéria byla vypracována v souladu se Stanoviskem MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem (č. j. MSMT–2842/2023-1).

1. 1 bod Věk – doplňujeme skupinu dětí tak, aby různě staré děti byly ve věkově smíšené skupině rovnoměrně zastoupeny, jak je uvedeno v ŠVP školy. Pro daný školní rok jsou přednostně přijaty děti, které doplní nově vznikající ročník. Cílem je doplnit 23 člennou skupinu tak, aby jednotlivé věkové kategorie byly rovnoměrně zastoupeny a vytvořily se tak podmínky pro mezigenerační učení a péči starších o mladší.

Pro rok 2024/25 budou přednostně přijímány děti narozené v rozmezí:  01/2021 – 06/2022.

Děti starší (nebo mladší) je možné přijmout pouze při dostatečné kapacitě LMŠ. Dítě musí v době nástupu do LMŠ dovršit minimálně věk 2 roky.

2. 0 – 5 bodů Posouzení a ověření předpokladů dítěte pro soulad se ŠVP LMŠ Samorost Dobrodružná cesta Samorostů: schopnost pobývat venku v každém počasí, úroveň hrubé motoriky, schopnost komunikovat s ostatními dětmi, schopnost odpoutat se od rodiče, vztah k přírodě – rodiče musí zvážit i možná rizika v přírodě, zajistit dítěti potřebné vybavení.

Dosažené body se sčítají, tím se určuje pořadí dětí. V případě stejného počtu bodů se uplatňuje doplňkové kritérium.

Doplňkové kritérium:

3. 1 bod Sourozenec dítěte docházejícího do LMŠ Samorost ve šk. roce 2024/25

Děti budou přijímány dle uvedených kritérií do výše kapacity mateřské školy: 23 dětí.  

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ředitelka Lesní mateřské školy Samorost po dohodě se zřizovatelem – spolkem Lesní mateřská škola Samorost a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25.

Místo a termín vydávání žádostí: formulář žádosti je možné stáhnout na webových stránkách Lesní mateřské školy Samorost v sekci “Naše dokumenty”. Také je možné jej osobně obdržet na Dni otevřených dveří dne 16. 4. 2024.

Místo, termín a doba pro odevzdání: žádost o přijetí dítěte je možné odevzdat datovou schránkou (qe6bvjh), poštou na adresu spolku nebo osobně v zázemí LMŠ k rukám ředitelky LMŠ. Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií LMŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí odevzdání žádosti. Žádost musí být odevzdána do 15. 5. 2023 16:00.

Osoby odpovědné za příjem a evidenci žádostí o přijetí:

Ředitelka školy: MVDr. Josefa Kolmanová

Zástupkyně ředitelky:  Kateřina Novotná

Nahlížení do spisu: zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§ 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte. Nahlédnout do spisu bude možné ve středu 22. května od 15:00 do 16:00 hod. v areálu LMŠ za přítomnosti ředitelky školy. 

Výsledky přijímacího řízení: budou oznámeny do 15 dnů od odevzdání žádosti. Nevyzvednutá rozhodnutí o NE/PŘIJETÍ obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem s dodejkou.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání.