Výsledky zápisu pro šk. rok 2024/25

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Samorost, z. s. od 1. 9. 2017, MVDr. Josefa Kolmanová jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „školský zákon”), a podle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „správní řád”), rozhodla v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto:

uchazeči s registračními čísly

1, 2, 7, 8, 16

jsou přijati od školního roku 2024/2025 k předškolnímu vzdělávání v lesní mateřské škole, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Samorost, z. s., Moskevské nám. 2163/2A, Teplice 415 01, s účinností od 1. 9. 2024.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Samorost, z. s., Moskevské nám. 2163/2A, Teplice 415 01 a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

O zařazení Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, k vyzvednutí bude připraveno ve škole (po předchozí domluvě s ředitelkou školy).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Samorost, z. s. od 1. 9. 2017, MVDr. Josefa Kolmanová jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „školský zákon”), a podle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „správní řád”), rozhodla v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto:

uchazeči s registračními čísly

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

se nepřijímají od školního roku 2024/2025 k předškolnímu vzdělávání v lesní mateřské škole, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Samorost, z. s., Moskevské nám. 2163/2A, Teplice 415 01.

Odůvodnění:

Ředitelka školy rozhodla z kapacitních důvodů žádost zamítnout.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Lesní mateřská škola Samorost, z. s., Moskevské nám. 2163/2A, Teplice 415 01 a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

O nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude zákonným zástupcům zasláno doporučenou poštou.

V Teplicích dne 27. května 2024

MVDr. Josefa Kolmanová, ředitelka školy